Design in izvedba: JK-inet.com © Copyright Di Grazia d.o.o. 2016. Vse pravice pridržane
Pravno obvestilo Splošni pogoji poslovanja pri posredovanju in prevajanju informacij o delu na območju države Avstrije I. Splošni   pogoji   poslovanja   DI   GRAZIA   d.o.o.   Kukovčeva   ul.1,   3000   Celje   (v   nadaljevanju   izvajalec)   vsebujejo   način   posredovanja informacij   o   delu   na   območju   Avstrije,   pravice   in   obveznosti   izvajalca   in   naročnika,   njun   pogodbeni   odnos   ter   izvajanje storitev prevajanja posredovanih informacij o delu in dokumentov o zaposlitvi. Izvajalec   kot   posrednik   informacij   o   delu   na   območju   Avstrije,   ne   opravlja   storitve   posredovanja   zaposlitve   kot   jo   določa Zakon   o   urejanju   trga   dela   (Ur.   list   št.   80/2010,   40/2012),   temveč   naročniku   zgolj,   ob   upoštevanju   njegovih   zahtev   po   zaposlitvi v   Avstriji,   posreduje   povpraševanja   avstrijskih   delodajalcev   v   slovenskem   jeziku   ter   na   podlagi   morebitnega   nadaljnjega naročila   naročnika   zanj   opravi   tudi   prevod   dokumentov   povezanih   z   zaposlitvijo   v   Avstriji   oz.   kot   prevajalec   sodeluje   pri razgovorih naročnika za zaposlitev. SPLOŠNO II. OBVEZNOSTI IN PRAVICE NAROČNIKA IN IZVAJALCA, POGODBENO RAZMERJE 1.   Naročnik,   ki   želi,   da   mu   izvajalec   posreduje   informacije   o   delu   na   območju   Avstrije,   izpolni   obrazec   izvajalca   v   katerem   po lastni presoji vnese svoje osebne podatke, sposobnosti, delovne izkušnje in zahteve oz. želje glede zaposlitve v Avstriji. 2.   Na   podlagi   tako   izpolnjenega   obrazca   naročnik   in   izvajalec   skleneta   dogovor   v   katerem   opredelita   način   posredovanja informacij   o   možnostih   dela   v   Avstriji,   plačilo   za   opravljene   storitve   posredovanja,   čas   trajanja   pogodbenega   razmerja   ter ostale medsebojne pravice in obveznosti. 3.   V   kolikor   izvajalec   naročniku   v   obdobju   petih   mesecev   od   sklenitve   dogovora,   ne   posreduje   nobene   informacije   o   delu   v Avstriji,   izvajalec   naročniku   na   njegov   račun   vrne   denarni   znesek,   ki   mu   ga   je   naročnik   plačal   za   naročeno   storitev.   Po prejetem   obvestilu   na   naročnikov   e-naslov,se   aktivira   podpisana   pogodba   oz.   medsebojni   dogovor.V   primeru   predčasne prekinitve pogodbenega razmerja se zaračunajo administrativni stroški v višini 40eur. 4.   Cenik   storitev   posredovanja   informacij   o   delu   na   območju   Avstrije   ter   cenik   za   storitve   prevajanja   sta   sestavni   del   splošnih pogojev poslovanja in sta priloga splošnim pogojem. III. Izvajalec   se   zavezuje   k   trajnemu   varovanju   vseh   osebnih   podatkov   naročnika   in   poslovnih   skrivnosti   naročnika   podjetnika,   ki jih le ta navede na obrazcu iz tč. II.1. Izvajalec   bo   osebne   podatke   naročnika   oz.   podatke   o   poslovanju   naročnika   kot   podjetnika,   uporabil   izključno   za   potrebe izpolnitve   naročila.   Naročnikovi   podatki   v   nobenem   primeru   ne   bodo   predani   nepooblaščenim   osebam,   tudi   ne   avstrijskim delodajalcem.   Izvajalec   bo   z   naročnikom   stopil   v   stik   preko   sredstev   komunikacij   na   daljavo   le,   če   temu   naročnik   izrecno   ne nasprotuje. Izvajalec   se   po   svojih   najboljših   močeh   trudi   zagotoviti   ažurnost   in   pravilnost   informacij   o   delu   na   območju   Avstrije,   ki   jih   bo posredoval   naročniku.   Kljub   temu,   pa   se   lahko   informacije   zaradi   spreminjajočih   se   razmer   na   trgu   dela   spremenijo   in   zaradi česar se izvajalec zavezuje, da bo morebitne spremembe že posredovanih informacij, naročniku nemudoma posredoval. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE SKRIVNOSTI IV. Naročnik   bo   prejete   informacije   o   delu   na   področju   Avstrije   varoval   kot   poslovno   skrivnost   in   jih   ne   bo   posredoval   tretjim osebam. VAROVANJE PREJETIH INFORMACIJ V. Splošni   pogoji   poslovanja   obvezujejo   izvajalca   in   naročnika   in   veljajo,   dokler   izvajalec   ne   sprejme   novih   splošnih   pogojev, oziroma   ne   spremeni   obstoječih.   Izvajalec   si   pridržuje   pravico,   da   splošne   pogoje   poslovanja   spremeni   kadarkoli   in   na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. VI. UVELJAVITEV GARANCIJE PO POGODBI (MEDSEBOJNEGA DOGOVORA) V   primeru,   da   mi   podjetje   DI   GRAZIA   d.o.o.   v   5   mesecih   ne   posreduje   nobene   informacije   na   osnovi   izpolnjenega   obrazca   (1), se   mi   strošek   plačane   storitve   povrne   v   celoti   na   moj   osebni   račun.   Na   podlagi   moje   pismene   zahteve,   ki   jo   bom   najkasneje   v roku    14    dni    od    poteka    pet    mesečnega    roka,    v    pismeni    obliki    naslovil    na    elektronsko    pošto    podjetja    DI    GRAZIA    d.o.o. info@delovavstriji.com,    skupaj    z    navedbo    mojega    osebnega    računa    v    Sloveniji,    pogodbe    (medsebojnega    dogovora)    in priloženim računom, ki sem ga prejel na svoj elektronski naslov. Po   preteku   osem   dnevnega   roka,   nisem   več   upravičen   do   vračila   zneska   storitve   posredovanje   in   prevod   informacij   o   delih   v Avstriji. Cenik: http://www.digrazia.si/cenik KONČNE DOLOČBE CELJE, 31.1.2013 DI GRAZIA D.O.O. Kukovčeva ul.1
 Design in izvedba: JK-inet.com © Copyright Di Grazia d.o.o. 2016. Vse pravice pridržane
Pravno obvestilo Splošni    pogoji    poslovanja    pri    posredovanju    in    prevajanju informacij o delu na območju države Avstrije I. Splošni   pogoji   poslovanja   DI   GRAZIA   d.o.o.   Kukovčeva   ul.1, 3000     Celje     (v     nadaljevanju     izvajalec)     vsebujejo     način posredovanja   informacij   o   delu   na   območju   Avstrije,   pravice in   obveznosti   izvajalca   in   naročnika,   njun   pogodbeni   odnos ter   izvajanje   storitev   prevajanja   posredovanih   informacij   o delu in dokumentov o zaposlitvi. Izvajalec    kot    posrednik    informacij    o    delu    na    območju Avstrije,   ne   opravlja   storitve   posredovanja   zaposlitve   kot   jo določa    Zakon    o    urejanju    trga    dela    (Ur.    list    št.    80/2010, 40/2012),   temveč   naročniku   zgolj,   ob   upoštevanju   njegovih zahtev    po    zaposlitvi    v    Avstriji,    posreduje    povpraševanja avstrijskih   delodajalcev   v   slovenskem   jeziku   ter   na   podlagi morebitnega   nadaljnjega   naročila   naročnika   zanj   opravi   tudi prevod   dokumentov   povezanih   z   zaposlitvijo   v   Avstriji   oz. kot     prevajalec     sodeluje     pri     razgovorih     naročnika     za zaposlitev. SPLOŠNO II. OBVEZNOSTI      IN      PRAVICE      NAROČNIKA      IN      IZVAJALCA, POGODBENO RAZMERJE 1.   Naročnik,   ki   želi,   da   mu   izvajalec   posreduje   informacije   o delu     na     območju     Avstrije,     izpolni     obrazec     izvajalca     v katerem    po    lastni    presoji    vnese    svoje    osebne    podatke, sposobnosti,    delovne    izkušnje    in    zahteve    oz.    želje    glede zaposlitve v Avstriji. 2.     Na     podlagi     tako     izpolnjenega     obrazca     naročnik     in izvajalec     skleneta     dogovor     v     katerem     opredelita     način posredovanja   informacij   o   možnostih   dela   v   Avstriji,   plačilo za       opravljene       storitve       posredovanja,       čas       trajanja pogodbenega    razmerja    ter    ostale    medsebojne    pravice    in obveznosti. 3.   V   kolikor   izvajalec   naročniku   v   obdobju   petih   mesecev   od sklenitve   dogovora,   ne   posreduje   nobene   informacije   o   delu v   Avstriji,   izvajalec   naročniku   na   njegov   račun   vrne   denarni znesek,   ki   mu   ga   je   naročnik   plačal   za   naročeno   storitev.   Po prejetem     obvestilu     na     naročnikov     e-naslov,se     aktivira podpisana    pogodba    oz.    medsebojni    dogovor.V    primeru predčasne   prekinitve   pogodbenega   razmerja   se   zaračunajo administrativni stroški v višini 40eur. 4.   Cenik   storitev   posredovanja   informacij   o   delu   na   območju Avstrije    ter    cenik    za    storitve    prevajanja    sta    sestavni    del splošnih     pogojev     poslovanja     in     sta     priloga     splošnim pogojem. III. Izvajalec    se    zavezuje    k    trajnemu    varovanju    vseh    osebnih podatkov     naročnika     in     poslovnih     skrivnosti     naročnika podjetnika, ki jih le ta navede na obrazcu iz tč. II.1. Izvajalec    bo    osebne    podatke    naročnika    oz.    podatke    o poslovanju   naročnika   kot   podjetnika,   uporabil   izključno   za potrebe   izpolnitve   naročila.   Naročnikovi   podatki   v   nobenem primeru   ne   bodo   predani   nepooblaščenim   osebam,   tudi   ne avstrijskim   delodajalcem.   Izvajalec   bo   z   naročnikom   stopil   v stik    preko    sredstev    komunikacij    na    daljavo    le,    če    temu naročnik izrecno ne nasprotuje. Izvajalec    se    po    svojih    najboljših    močeh    trudi    zagotoviti ažurnost   in   pravilnost   informacij   o   delu   na   območju   Avstrije, ki    jih    bo    posredoval    naročniku.    Kljub    temu,    pa    se    lahko informacije   zaradi   spreminjajočih   se   razmer   na   trgu   dela spremenijo    in    zaradi    česar    se    izvajalec    zavezuje,    da    bo morebitne      spremembe      že      posredovanih      informacij, naročniku nemudoma posredoval. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE SKRIVNOSTI IV. Naročnik   bo   prejete   informacije   o   delu   na   področju   Avstrije varoval    kot    poslovno    skrivnost    in    jih    ne    bo    posredoval tretjim osebam. VAROVANJE PREJETIH INFORMACIJ V. Splošni   pogoji   poslovanja   obvezujejo   izvajalca   in   naročnika in     veljajo,     dokler     izvajalec     ne     sprejme     novih     splošnih pogojev,     oziroma     ne     spremeni     obstoječih.     Izvajalec     si pridržuje   pravico,   da   splošne   pogoje   poslovanja   spremeni kadarkoli   in   na   kakršenkoli   način,   ne   glede   na   razlog   in   brez predhodnega opozorila. VI. UVELJAVITEV     GARANCIJE     PO     POGODBI     (MEDSEBOJNEGA DOGOVORA) V   primeru,   da   mi   podjetje   DI   GRAZIA   d.o.o.   v   5   mesecih   ne posreduje     nobene     informacije     na     osnovi     izpolnjenega obrazca   (1),   se   mi   strošek   plačane   storitve   povrne   v   celoti   na moj   osebni   račun.   Na   podlagi   moje   pismene   zahteve,   ki   jo bom   najkasneje   v   roku   14   dni   od   poteka   pet   mesečnega roka,   v   pismeni   obliki   naslovil   na   elektronsko   pošto   podjetja DI   GRAZIA   d.o.o.   info@delovavstriji.com,   skupaj   z   navedbo mojega        osebnega        računa        v        Sloveniji,        pogodbe (medsebojnega   dogovora)   in   priloženim   računom,   ki   sem   ga prejel na svoj elektronski naslov. Po   preteku   osem   dnevnega   roka,   nisem   več   upravičen   do vračila   zneska   storitve   posredovanje   in   prevod   informacij   o delih v Avstriji. Cenik: http://www.digrazia.si/cenik KONČNE DOLOČBE CELJE, 31.1.2013 DI GRAZIA D.O.O. Kukovčeva ul.1
Delovavstriji.com
Delovavstriji.com