Design in izvedba: J. Starc © Copyright Di Grazia d.o.o. 2016. Vse pravice pridržane
Pravno obvestilo Splošni pogoji poslovanja pri posredovanju in prevajanju informacij o delu na območju države Avstrije I. Splošni pogoji poslovanja DI GRAZIA d.o.o. Kukovčeva ul.1, 3000 Celje (v nadaljevanju izvajalec) vsebujejo način posredovanja informacij o delu na območju Avstrije, pravice in obveznosti izvajalca in naročnika, njun pogodbeni odnos ter izvajanje storitev prevajanja posredovanih informacij o delu in dokumentov o zaposlitvi. Izvajalec kot posrednik informacij o delu na območju Avstrije, ne opravlja storitve posredovanja zaposlitve kot jo določa Zakon o urejanju trga dela (Ur. list št. 80/2010, 40/2012), temveč naročniku zgolj, ob upoštevanju njegovih zahtev po zaposlitvi v Avstriji, posreduje povpraševanja avstrijskih delodajalcev v slovenskem jeziku ter na podlagi morebitnega nadaljnjega naročila naročnika zanj opravi tudi prevod dokumentov povezanih z zaposlitvijo v Avstriji oz. kot prevajalec sodeluje pri razgovorih naročnika za zaposlitev. SPLOŠNO II. OBVEZNOSTI IN PRAVICE NAROČNIKA IN IZVAJALCA, POGODBENO RAZMERJE 1. Naročnik, ki želi, da mu izvajalec posreduje informacije o delu na območju Avstrije, izpolni obrazec izvajalca v katerem po lastni presoji vnese svoje osebne podatke, sposobnosti, delovne izkušnje in zahteve oz. želje glede zaposlitve v Avstriji. 2. Na podlagi tako izpolnjenega obrazca naročnik in izvajalec skleneta dogovor v katerem opredelita način posredovanja informacij o možnostih dela v Avstriji, plačilo za opravljene storitve posredovanja, čas trajanja pogodbenega razmerja ter ostale medsebojne pravice in obveznosti. 3. V kolikor izvajalec naročniku v obdobju petih mesecev od sklenitve dogovora, ne posreduje nobene informacije o delu v Avstriji, izvajalec naročniku na njegov račun vrne denarni znesek, ki mu ga je naročnik plačal za naročeno storitev. Po prejetem obvestilu na naročnikov e-naslov,se aktivira podpisana pogodba oz. medsebojni dogovor.V primeru predčasne prekinitve pogodbenega razmerja se zaračunajo administrativni stroški v višini 40eur. 4. Cenik storitev posredovanja informacij o delu na območju Avstrije ter cenik za storitve prevajanja sta sestavni del splošnih pogojev poslovanja in sta priloga splošnim pogojem. III. Izvajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov naročnika in poslovnih skrivnosti naročnika podjetnika, ki jih le ta navede na obrazcu iz tč. II.1. Izvajalec bo osebne podatke naročnika oz. podatke o poslovanju naročnika kot podjetnika, uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila. Naročnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam, tudi ne avstrijskim delodajalcem. Izvajalec bo z naročnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu naročnik izrecno ne nasprotuje. Izvajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost informacij o delu na območju Avstrije, ki jih bo posredoval naročniku. Kljub temu, pa se lahko informacije zaradi spreminjajočih se razmer na trgu dela spremenijo in zaradi česar se izvajalec zavezuje, da bo morebitne spremembe že posredovanih informacij, naročniku nemudoma posredoval. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE SKRIVNOSTI IV. Naročnik bo prejete informacije o delu na področju Avstrije varoval kot poslovno skrivnost in jih ne bo posredoval tretjim osebam. VAROVANJE PREJETIH INFORMACIJ V. Splošni pogoji poslovanja obvezujejo izvajalca in naročnika in veljajo, dokler izvajalec ne sprejme novih splošnih pogojev, oziroma ne spremeni obstoječih. Izvajalec si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. VI. UVELJAVITEV GARANCIJE PO POGODBI (MEDSEBOJNEGA DOGOVORA) V primeru, da mi podjetje DI GRAZIA d.o.o. v 5 mesecih ne posreduje nobene informacije na osnovi izpolnjenega obrazca (1), se mi strošek plačane storitve povrne v celoti na moj osebni račun. Na podlagi moje pismene zahteve, ki jo bom najkasneje v roku 14 dni od poteka pet mesečnega roka, v pismeni obliki naslovil na elektronsko pošto podjetja DI GRAZIA d.o.o. info@delovavstriji.com, skupaj z navedbo mojega osebnega računa v Sloveniji, pogodbe (medsebojnega dogovora) in priloženim računom, ki sem ga prejel na svoj elektronski naslov. Po preteku osem dnevnega roka, nisem več upravičen do vračila zneska storitve posredovanje in prevod informacij o delih v Avstriji. Cenik: http://www.digrazia.si/cenik KONČNE DOLOČBE CELJE, 31.1.2013 DI GRAZIA D.O.O. Kukovčeva ul.1
 Design in izvedba: J. Starc © Copyright Di Grazia d.o.o. 2016. Vse pravice pridržane
Pravno obvestilo Splošni pogoji poslovanja pri posredovanju in prevajanju informacij o delu na območju države Avstrije I. Splošni pogoji poslovanja DI GRAZIA d.o.o. Kukovčeva ul.1, 3000 Celje (v nadaljevanju izvajalec) vsebujejo način posredovanja informacij o delu na območju Avstrije, pravice in obveznosti izvajalca in naročnika, njun pogodbeni odnos ter izvajanje storitev prevajanja posredovanih informacij o delu in dokumentov o zaposlitvi. Izvajalec kot posrednik informacij o delu na območju Avstrije, ne opravlja storitve posredovanja zaposlitve kot jo določa Zakon o urejanju trga dela (Ur. list št. 80/2010, 40/2012), temveč naročniku zgolj, ob upoštevanju njegovih zahtev po zaposlitvi v Avstriji, posreduje povpraševanja avstrijskih delodajalcev v slovenskem jeziku ter na podlagi morebitnega nadaljnjega naročila naročnika zanj opravi tudi prevod dokumentov povezanih z zaposlitvijo v Avstriji oz. kot prevajalec sodeluje pri razgovorih naročnika za zaposlitev. SPLOŠNO II. OBVEZNOSTI IN PRAVICE NAROČNIKA IN IZVAJALCA, POGODBENO RAZMERJE 1. Naročnik, ki želi, da mu izvajalec posreduje informacije o delu na območju Avstrije, izpolni obrazec izvajalca v katerem po lastni presoji vnese svoje osebne podatke, sposobnosti, delovne izkušnje in zahteve oz. želje glede zaposlitve v Avstriji. 2. Na podlagi tako izpolnjenega obrazca naročnik in izvajalec skleneta dogovor v katerem opredelita način posredovanja informacij o možnostih dela v Avstriji, plačilo za opravljene storitve posredovanja, čas trajanja pogodbenega razmerja ter ostale medsebojne pravice in obveznosti. 3. V kolikor izvajalec naročniku v obdobju petih mesecev od sklenitve dogovora, ne posreduje nobene informacije o delu v Avstriji, izvajalec naročniku na njegov račun vrne denarni znesek, ki mu ga je naročnik plačal za naročeno storitev. Po prejetem obvestilu na naročnikov e-naslov,se aktivira podpisana pogodba oz. medsebojni dogovor.V primeru predčasne prekinitve pogodbenega razmerja se zaračunajo administrativni stroški v višini 40eur. 4. Cenik storitev posredovanja informacij o delu na območju Avstrije ter cenik za storitve prevajanja sta sestavni del splošnih pogojev poslovanja in sta priloga splošnim pogojem. III. Izvajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov naročnika in poslovnih skrivnosti naročnika podjetnika, ki jih le ta navede na obrazcu iz tč. II.1. Izvajalec bo osebne podatke naročnika oz. podatke o poslovanju naročnika kot podjetnika, uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila. Naročnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam, tudi ne avstrijskim delodajalcem. Izvajalec bo z naročnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu naročnik izrecno ne nasprotuje. Izvajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost informacij o delu na območju Avstrije, ki jih bo posredoval naročniku. Kljub temu, pa se lahko informacije zaradi spreminjajočih se razmer na trgu dela spremenijo in zaradi česar se izvajalec zavezuje, da bo morebitne spremembe že posredovanih informacij, naročniku nemudoma posredoval. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE SKRIVNOSTI IV. Naročnik bo prejete informacije o delu na področju Avstrije varoval kot poslovno skrivnost in jih ne bo posredoval tretjim osebam. VAROVANJE PREJETIH INFORMACIJ V. Splošni pogoji poslovanja obvezujejo izvajalca in naročnika in veljajo, dokler izvajalec ne sprejme novih splošnih pogojev, oziroma ne spremeni obstoječih. Izvajalec si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. VI. UVELJAVITEV GARANCIJE PO POGODBI (MEDSEBOJNEGA DOGOVORA) V primeru, da mi podjetje DI GRAZIA d.o.o. v 5 mesecih ne posreduje nobene informacije na osnovi izpolnjenega obrazca (1), se mi strošek plačane storitve povrne v celoti na moj osebni račun. Na podlagi moje pismene zahteve, ki jo bom najkasneje v roku 14 dni od poteka pet mesečnega roka, v pismeni obliki naslovil na elektronsko pošto podjetja DI GRAZIA d.o.o. info@delovavstriji.com, skupaj z navedbo mojega osebnega računa v Sloveniji, pogodbe (medsebojnega dogovora) in priloženim računom, ki sem ga prejel na svoj elektronski naslov. Po preteku osem dnevnega roka, nisem več upravičen do vračila zneska storitve posredovanje in prevod informacij o delih v Avstriji. Cenik: http://www.digrazia.si/cenik KONČNE DOLOČBE CELJE, 31.1.2013 DI GRAZIA D.O.O. Kukovčeva ul.1
Delovavstriji.com
Delovavstriji.com