Design in izvedba: J. Starc © Copyright Di Grazia d.o.o. 2016. Vse pravice pridržane

Piškotki

Kaj so piškotki?

Piškotki   so   male   besedilne   datoteke,   ki   jih   večina   spletnih   mest   shrani   v   naprave   uporabnikov   s   katerimi   dostopajo   do interneta   z   namenom   prepoznavanja   posameznih   naprav,   ki   so   jih   uporabniki   uporabili   pri   dostopu.   Njihovo   shranjevanje   je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki   so   temeljnega   pomena   za   zagotavljanje   uporabniku   prijaznih   spletnih   storitev.   Najpogostejše   funkcije   e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija   med   spletnim   uporabnikom   in   spletno   stranjo   je   s   pomočjo   piškotkov   hitrejša   in   enostavnejša.   Z   njihovo   pomočjo si   spletna   stran   zapomni   posameznikove   preference   in   izkušnje,   s   tem   je   prihranjen   čas,   brskanje   po   spletnih   straneh   pa   je   s tem bolj učinkovito in prijetno.

Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke?

Piškotke   uporablja   večina   spletnih   strani,   so   priročno   sredstvo   za   ohranjanje   sveže   in   primerne   vsebine,   ki   je   v   skladu   z interesi   in   preferencami   posameznega   spletnega   uporabnika.   Razlogov   za   uporabo   piškotkov   je   tako   več,   kot   prvi   gotovo njihova   lastnost   shranjevanja   podatkov   o   stanju   posamezne   spletne   strani   (podrobnosti   o   prilagoditvah   posamezne   spletne strani),   pomagajo   pri   izvajanju   raznih   spletnih   storitev   (spletne   trgovine),   pomagajo   pri   zbiranju   raznih   statistik,   o   navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. Podjetja   lahko   s   pomočjo   piškotkov   ocenijo   učinkovitost   zasnove   svojih   spletnih   strani,   kot   tudi   ustreznost   vrste   in   števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Vrste piškotkov

Nujno potrebni piškotki

To   so   piškotki,   ki   so   vedno   omogočeni   in   potrebni,   da   so   osnovne   funkcionalnosti   strani   mogoče.   Vključujejo   piškotke,   ki omogočajo,   da   je   vaše   brskanje   po   naši   strani   nemoteno,   tudi   če   med   brskanjem   obiščete   kakšno   drugo   spletno   mesto. Pomagajo, da vaša prijava in odjava poteka nemoteno in gladko hkrati pa pripomore k večji varnosti in je v skladu s predpisi.

Izvedbeni in funkcionalni piškotki

Ti   piškotki   omogočajo   izboljšanje   funkcionalnosti   našega   spletnega   mesta.   Omogočajo,   da   si   spletno   mesto   zapomni   vaše izbrane   možnosti.   Pomagajo   nam   izboljšati   hitrost   delovanja   spletnega   mesta   oz.   vašega   brskanja   po   spletu,   pomagajo   nam si   zapomniti   spletna   mesta,   ki   jih   uporabljate   več   ter   so   nam   v   pomoč   pri   povezovanju   z   vašimi   socialnimi   omrežji.   Pomagajo nam   ugotoviti   npr.   katere   izdelke   na   spletišču   bi   vam   lahko   priporočili   po   ugodnih   cenah.   Z   odjavo   od   teh   piškotkov   se   bo delovanje   brskanja   po   spletišču   lahko   upočasnilo,   oglasna   sporočila   ne   bodo   ustrezna   hkrati   pa   se   ne   boste   mogli   učinkovito povezovati z vašimi socialnimi omrežji Facebook, Twitter in drugimi.

Ciljni ali oglaševalski piškotki

Ti   piškotki   zbirajo   informacije,   ki   zagotavljajo   boljše   prilagajanje   oglaševanja   vašim   interesom   tako   na   naših   spletiščih,   kot   na spletiščih   izven   strani   spletna-akademija.si.   Pridobljeni   podatki   so   anonimni,   kar   pomeni,   da   niso   pridobljeni   v   kakršnikoli povezavi   z   vašimi   osebnimi   podatki,   ki   ste   jih   morda   zaupali   na   našem   spletišču.   Z   odjavo   od   teh   piškotkov,   oglasna   sporočila za vas ne bodo ustrezna vašim preferencam.
 Design in izvedba: J. Starc © Copyright Di Grazia d.o.o. 2016. Vse pravice pridržane

Piškotki

Kaj so piškotki?

Piškotki   so   male   besedilne   datoteke,   ki   jih   večina   spletnih mest   shrani   v   naprave   uporabnikov   s   katerimi   dostopajo   do interneta   z   namenom   prepoznavanja   posameznih   naprav,   ki so      jih      uporabniki      uporabili      pri      dostopu.      Njihovo shranjevanje   je   pod   popolnim   nadzorom   brskalnika,   ki   ga uporablja   uporabnik   –   ta   lahko   shranjevanje   piškotkov   po želji omeji ali onemogoči. Piškotki   so   temeljnega   pomena   za   zagotavljanje   uporabniku prijaznih      spletnih      storitev.      Najpogostejše      funkcije      e- poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija   med   spletnim   uporabnikom   in   spletno   stranjo   je s    pomočjo    piškotkov    hitrejša    in    enostavnejša.    Z    njihovo pomočjo      si      spletna      stran      zapomni      posameznikove preference   in   izkušnje,   s   tem   je   prihranjen   čas,   brskanje   po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke?

Piškotke     uporablja     večina     spletnih     strani,     so     priročno sredstvo   za   ohranjanje   sveže   in   primerne   vsebine,   ki   je   v skladu   z   interesi   in   preferencami   posameznega   spletnega uporabnika.   Razlogov   za   uporabo   piškotkov   je   tako   več,   kot prvi   gotovo   njihova   lastnost   shranjevanja   podatkov   o   stanju posamezne    spletne    strani    (podrobnosti    o    prilagoditvah posamezne   spletne   strani),   pomagajo   pri   izvajanju   raznih spletnih   storitev   (spletne   trgovine),   pomagajo   pri   zbiranju raznih   statistik,   o   navadah   spletnega   uporabnika   –   saj   se   le   z njimi     lahko     spremlja     pogostost     obiskovanja     določene spletne strani. Podjetja    lahko    s    pomočjo    piškotkov    ocenijo    učinkovitost zasnove   svojih   spletnih   strani,   kot   tudi   ustreznost   vrste   in števila    oglasov,    ki    jih    ponujajo    uporabnikom    na    svojih spletnih straneh.

Vrste piškotkov

Nujno potrebni piškotki

To   so   piškotki,   ki   so   vedno   omogočeni   in   potrebni,   da   so osnovne       funkcionalnosti       strani       mogoče.       Vključujejo piškotke,   ki   omogočajo,   da   je   vaše   brskanje   po   naši   strani nemoteno,   tudi   če   med   brskanjem   obiščete   kakšno   drugo spletno   mesto.   Pomagajo,   da   vaša   prijava   in   odjava   poteka nemoteno   in   gladko   hkrati   pa   pripomore   k   večji   varnosti   in je v skladu s predpisi.

Izvedbeni in funkcionalni piškotki

Ti    piškotki    omogočajo    izboljšanje    funkcionalnosti    našega spletnega   mesta.   Omogočajo,   da   si   spletno   mesto   zapomni vaše    izbrane    možnosti.    Pomagajo    nam    izboljšati    hitrost delovanja   spletnega   mesta   oz.   vašega   brskanja   po   spletu, pomagajo      nam      si      zapomniti      spletna      mesta,      ki      jih uporabljate    več    ter    so    nam    v    pomoč    pri    povezovanju    z vašimi    socialnimi    omrežji.    Pomagajo    nam    ugotoviti    npr. katere    izdelke    na    spletišču    bi    vam    lahko    priporočili    po ugodnih   cenah.   Z   odjavo   od   teh   piškotkov   se   bo   delovanje brskanja   po   spletišču   lahko   upočasnilo,   oglasna   sporočila   ne bodo    ustrezna    hkrati    pa    se    ne    boste    mogli    učinkovito povezovati   z   vašimi   socialnimi   omrežji   Facebook,   Twitter   in drugimi.

Ciljni ali oglaševalski piškotki

Ti     piškotki     zbirajo     informacije,     ki     zagotavljajo     boljše prilagajanje    oglaševanja    vašim    interesom    tako    na    naših spletiščih,   kot   na   spletiščih   izven   strani   spletna-akademija.si. Pridobljeni    podatki    so    anonimni,    kar    pomeni,    da    niso pridobljeni   v   kakršnikoli   povezavi   z   vašimi   osebnimi   podatki, ki   ste   jih   morda   zaupali   na   našem   spletišču.   Z   odjavo   od   teh piškotkov,   oglasna   sporočila   za   vas   ne   bodo   ustrezna   vašim preferencam.
Delovavstriji.com